Syndicus Elsene is een informatieve website met advies en info voor eenieder die van Syndicus wil veranderen.  Syndicus Elsene stelt een jonge en dynamisch team ten dienste van de mede-eigenaars. Zij zijn heel erg begaan met het scrupuleus en efficiënt beheer met het oog op kostenbeheersing. Dankzij Syndicus Elsene, zal u kunnen gebruik maken van de laatste technische snufjes die u in staat stelt uw belangrijke documenten met betrekking tot uw eigendom op elk ogenblik te kunnen raadplegen.

Syndicus Elsene de goedkoopste gebouwenbeheerder van België

Syndicus Elsene is gespecialiseerd in het beheer van kleine condominiums (max. 8 kavels) vanaf 45 euro per maand / gebouw.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het beheer van traditionele syndicaten, heeft het Syndicus Elsene team een uniek concept ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van kleine gebouwen (minder dan 8 kavels).

De diensten en kosten van traditionele beheerders zijn immers niet aangepast aan de realiteit van kleine gebouwen. En de vrijwillige bewindvoerder is zich niet altijd ten volle bewust van de juridische verantwoordelijkheid, de tijd, en de administratieve en boekhoudkundige zwaarte die dit voor hem inhoudt.

Het aanbod van Syndicus Elsene beantwoordt aan een reële vraag op de markt. Meer dan 90% van de gebouwen in België telt immers niet meer dan 8 appartementen.

EASY SYNDIC BRUSSEL ZUID
(Syndicus Hoofdzetel)
Louisalaan, 251 1050 Brussel

EASY SYNDIC WALLONIË
Avenue Lavoisier, 16A
1300 Wavre

CONTACTEER ONS
info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51
IPI 510.667

Syndicus Elsene

villa kopen marbella

 


Meer over de Syndicus

Syndicus Elsene: Een Individu of een Bedrijf?

Bij het kiezen van een syndicus voor uw mede-eigendom, doet zich vaak de vraag voor: moet u kiezen voor een individu of een bedrijf? De taken van een Syndicus Elsene worden toevertrouwd aan één enkele persoon, ofwel een natuurlijk persoon, ofwel een rechtspersoon als het syndic een vennootschap is. Deze taken kunnen niet zomaar aan iemand anders worden overgedragen.

Evolutie van de Syndicus Rol

De tijd waarin één persoon als syndicus kon optreden, lijkt achter ons te liggen. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat een syndicus-kantoor, dat tientallen of zelfs honderden gebouwen beheert, een onderneming is met gespecialiseerd personeel. Dit personeel omvat boekhouders, technische beheerders, en assistenten belast met het toezicht op de gebouwen, om er maar een paar te noemen.

Keuzes op de Markt

Op de markt van syndicussen kunt u kiezen tussen verschillende bedrijfsgroottes. Er zijn kleine bedrijven met slechts enkele personen en grotere ondernemingen met meerdere werknemers. Het is aan de mede-eigenaars om de structuur te selecteren die het meest geschikt is voor de behoeften van hun gebouw en die de hoogste kwaliteit van dienstverlening zal bieden.

Syndicus Taken en Mandaten

Het is belangrijk om te onthouden dat de taken van de syndicus alleen worden uitgeoefend gedurende de looptijd van het contract. Een syndicus-contract kan worden verlengd, maar dit is niet verplicht. Als het reglement van orde wordt nageleefd, hebben mede-eigenaars het recht om de syndicus te vervangen tijdens een algemene vergadering. De benoeming van een nieuwe syndicus is echter een absolute vereiste.

Professioneel of Niet-Professioneel

De syndicus van de mede-eigendom is de vertegenwoordiger van het syndicaat van mede-eigenaars, wat betekent dat hij handelt namens alle eigenaars van het gebouw. De syndicus kan zowel een professioneel als een niet-professioneel zijn. Er zijn twee soorten syndicaten van mede-eigendom met vergelijkbare taken: de niet-professionele en de professionele syndicaten.

Legitimiteit van de Syndicus

De legitimiteit van de Syndicus Elsene komt voort uit een stemming tijdens de algemene vergadering van mede-eigenaars. Deze stemming wordt vastgelegd in een beheerscontract waarin de voorwaarden voor de uitoefening en de duur van het mandaat worden vastgesteld.

Rol van de Syndicus

De Syndicus Elsene is degene die namens alle mede-eigenaars, het syndicaat van mede-eigenaars, optreedt. Hoewel hij enige professionele handelingsvrijheid heeft, kan hij niet ingaan tegen de wil van degenen die hem hebben aangesteld. De rol van de syndicus wordt het beste samengevat als die van een agent die in naam van het syndicaat optreedt.

Vrijwillig versus Professioneel

Het belangrijkste verschil ligt in de keuze van de syndicus. Een “vrijwillige” syndicus wordt gekozen uit de mede-eigenaars zelf, terwijl een beroepssyndicus per definitie geen deel uitmaakt van de mede-eigendom die hij beheert.

Als mede-eigenaar is het essentieel om deze keuze zorgvuldig te overwegen, omdat de syndicus een cruciale rol speelt in het beheer en onderhoud van uw eigendom. De juiste keuze kan aanzienlijke voordelen opleveren voor uw mede-eigendom en de kwaliteit van de dienstverlening die u ontvangt.

Wat is de rol van de syndicus in de mede-eigendom?

Om de professional voor te stellen die optreedt als agent voor het syndicaat van mede-eigenaars:

de syndicus – precies syndicus van mede-eigendom – is een beroepsbeoefenaar (waarvan de uitoefeningsvoorwaarden nauwkeurig zijn omschreven op reglementair niveau) die een contract heeft gesloten met een mede-eigendom, meer bepaald een syndicaat van mede-eigenaars.

De werking van de syndicus van onroerend goed

De Syndicus Elsene van de mede-eigendom wordt benoemd door de algemene vergadering van mede-eigenaars, voor een hernieuwbare termijn van maximaal 3 jaar.
Indien hij (of zijn entourage) heeft bijgedragen aan de bouw van het gebouw, als promotor of architect, moet zijn mandaat voor maximaal 1 jaar gelden. Deze duur kan worden verlengd door een stemming in de Algemene Vergadering, bij volstrekte meerderheid.

Ter informatie: het is mogelijk het huidige mandaat van de Syndicus Elsene van mede-eigendom onder bepaalde voorwaarden te beëindigen. Dit mandaat heeft de vorm van een standaardovereenkomst waarin, zoals bekend, de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht van de Syndicus, de voorwaarden voor zijn bezoldiging en de duur van zijn mandaat zijn vastgelegd.
Eenmaal gekozen, treedt de syndicus op namens de mede-eigendom. Zoals gezegd treedt hij op als gemachtigde, d.w.z. hij vertegenwoordigt haar in alle handelingen van haar burgerlijk leven en in rechte.

Hoe wordt het syndicaat benoemd?

Syndicus AnderlechtHij wordt benoemd door een stemming van de algemene vergadering, die ook de duur van het contract goedkeurt. Zij moet derhalve periodiek worden vernieuwd. De mede-eigendom heeft de bevoegdheid de gevolmachtigde te vervangen, maar volgens strikt omschreven regels. De benoeming van de Syndicus Elsene wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. In sommige gevallen is er slechts één kandidaat als de huidige syndicus zich kandidaat stelt voor vernieuwing; maar er kunnen ook meerdere kandidaten zijn tussen wie de mede-eigenaars zullen kiezen (nadat de vakbondsraad de resultaten van het vergelijkend onderzoek heeft meegedeeld). In alle gevallen zijn de procedureregels strikt en is het absoluut noodzakelijk dat een absolute meerderheid wordt bereikt (zoals bepaald in artikel 25 van de wet van 1965). De wet heeft dus een duidelijke meerderheid vastgesteld voor de benoeming van de zaakvoerder (de zaakvoerder kan niet worden gekozen door een minderheid van mede-eigenaars).

De duur van het mandaat mag niet meer dan drie jaar bedragen, maar vaak vindt de verlenging jaarlijks plaats. Een syndicus wordt dus aangesteld voor een tijdelijke missie. Een syndicus die niet wordt vernieuwd, verliest automatisch zijn functies.

Voor de Syndicus Elsene  om zijn rol uit te voeren: een eerste stemming, een contract, een mandaat
Uit hoofde van zijn contract is de Syndicus Elsene de agent van het syndicaat van mede-eigenaars. Het mandaat dat aan het beroepssyndicaat wordt verleend, neemt de vorm aan van een contract waarvan de inhoud en de duur worden geregeld. In de overeenkomst van de gevolmachtigde worden vermeld: de duur van zijn mandaat (maximaal drie jaar, verlengbaar), de datum waarop het ingaat en verstrijkt, de voorwaarden voor de vergoeding van zijn diensten van dagelijks bestuur, de voorwaarden voor de uitoefening van zijn opdracht.

De reikwijdte van de opdracht van het syndicaat
Als vertegenwoordiger van de mede-eigendom, waarvan hij de uitvoerende agent is, is de Syndicus Elsene verantwoordelijk voor de goede werking van het gebouw en het financiële beheer ervan.
Zijn rol is dan ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de activiteiten in verband met de levensduur van het gebouw zo goed mogelijk worden uitgevoerd, en dat onderhoud en werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd. De lijst van diensten die de beheerder moet verlenen om het beheer en de administratie van het gebouw te verzekeren, wordt vastgesteld in de overeenkomst die bij de benoeming wordt ondertekend, in toepassing van de wettelijke bepalingen. Hij is belast met alle financiële verrichtingen van het gebouw, of het nu gaat om de betaling van de lasten door de mede-eigenaars of de betaling van alle uitgaven. Hij beheert de boekhouding, stelt de voorlopige begroting op en stelt de rekeningen van de mede-eigendom op. Hij beheert de mede-eigendom en voert de administratieve procedures uit. Hij ziet toe op het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en op de instandhouding ervan, en volgt dus de werkzaamheden waartoe de algemene vergadering heeft besloten. De Syndicus Elsene is als het ware een “one-man band” die zich moet bezighouden met vele (kleine) materiële problemen, maar ook met dringende en ernstige situaties. Om het gebouw goed te beheren, moet hij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en blijk geven van analytische en prognosevaardigheden.

De Syndicus Elsene handelt in wisselwerking met de mede-eigendom; hij wordt benoemd door de algemene vergadering, brengt elk jaar verslag uit aan de algemene vergadering en “voert” de door de mede-eigenaars genomen besluiten uit (hij kan niet tegen de wil van de algemene vergadering handelen). Hij moet een nauwe band hebben met de vakbondsraad.